نفرین به خامنه ای،…..

0
24

نفرین به خامنه ای. نفرین به خمینی نفرین به قاسم سلیمانی و همه لاریجانیها و همه ی آخوندهای حاکم و همه ی مجلسیها و همه ی خبرگانیها و همه ی پاسداران و همه ی بسیجیها و همه ی امام جمعه ها و همه ی نوحه خوانها و همه ی اونها که در نماز جمعه ی این رژیم نماز می خوانند و نفرین به همه ی کسانی که به این رژیم کمک میکنند. لعن الله من ایدهم جمیعا. لعن الله رفسنجانی. لعن الله خاتمی لعن الله جمیع اعوان و انصار این نظام پلید جانی جنایتکار غارتگر که چنین وضعی را برای سرزمین ما درست کردند. و درود بر هر کسی که علیه این نظام بپا خاست و سلام بر هر کسی که نفرین کرد به این قافله ی جنایتکاران و درود و رحمت خدا بر هر کسی که برای نجات این مردم قدمی برداشت و آهی کشید و دعایی خواند و آرزویی کرد و دستی به کمک به مبارزان این سرزمین دراز کرد. و پولی کمکشان کرد تا این نظام نفرت انگیز دزد و خونخوار و مردمخوار و ایراندزد و ایران ویران کن و مردم بدبخت کن را از ایران براندازند. خدایا نفرین کن این قاتلان و غارتکران را و حمایت کن و کمک کن هر کس برای رهایی این مردم بپا خاست. تا این زنان و این فرزندان مردم ایران به این وضع دچار نشوند که کودکان را در خیابانها نبینیم و مادران را آواره ….. و اشکها بر چهره هایمان روانه نگردد. خدایا همتی به ما بکن تا علیه این نظام کاری بکنیم. خدایا دعای ما را و سوز دل ما را به جان و دل هر ایرانی آزاده بینداز. آمین. بشنو ای خدای جهانیان.

م. شوق

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here