شیر از بیشه برون میاید

0
18

«شير از بيشه برون ميآيد»

🎋🎋🎋🎋

شير از بيشه برون ميآيد      پرنفس گُرد، دمان

اينك آن وقت طلوع،            اينك آن صبحدمان

صخره از شوق روان ميگردد            موج تا اوج بپا ميخيزد

دل دريا متلاطم،           پرگرداب و نهنگ

خلق، سرتاسر خلق،       فوج در فوج پلنگ

شير از بيشه برون ميآيد      پرنفس گرد، دمان

اينك آن وقت طلوع،            اينك آن صبحدمان

چشمه ها بين همه نهر             نهرها بين همه رود

آبها در پس سد بيتابند         آبشاران پرِ از شوق فرود

خلق سرشار اميد                 شهر سرشار نويد

شرق تا غرب وطن                چشم بر راه يكي صبح سپيد

شير از بيشه برون ميآيد      پرنفس گرد، دمان

اينك آن وقت طلوع،            اينك آن صبحدمان

ميرسد همهمة گام بهاران در گوش          در رسيده ست كنون گاه شروع

اينك آن لحظة موعود طلوع                    اينك آن لحظة موعود طلوع

بنگر                 بنگر

دست تقدير چه زيبنده و پاك          طرح خورشيد زده بر سر خاك

ميرسد روئين تن رخش سوار       كاوه،  آن چارة ظلم ضحاك

شير از بيشه برون ميآيد      پرنفس گرد، دمان

اينك آن وقت طلوع،            اينك آن صبحدمان

م. شوق

🎋🎋🎋🎋🎋🎋

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here