سه تا بسیجی میرن دزدی

0
16

سه تا بسيجی ميرن دزدی

سه تا بسيجی ميرن دزدی. صابخونه بيدار ميشه و بسيجا ميرن هر کدوم تو يه گونی قايم ميشن!
صابخونه مياد و به گونی اول لگد ميزنه..صدای نون خشک در مياره!
به دومی لگد ميزنه … صداي گردو در مياره!
به گونی سوم لگد ميزنه … هيچ صدايی در نمياد..دوياره محکمتر لگد ميزنه… باز صدا نميده!؟ دفعه سوم که لگد ميزنه بسیجیه با عصبانيت مياد بيرون ميگه بابا ..آرده ، آرد ..آرد صدا نداره ! ميفهمی؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here