طعم واژها

0
28

 درد: دامنه‌ٔ کوه زندگی، ابری برای بارش الهام

رنج: بزرگترین سرمایه‌ٔ زندگی

غم: اندوه والا…

نشاط: شادابیِ آرامش، فراتر از شادی

ایثار: بیشتر از وظیفه‌شناسی، شمعی برابر توفانهای تاریکی

سایه: خاموش‌ترین وفادار

سکوت:  پنجره‌یی برای همه صداها، مراقبه‌ٔ عشق و ادراک، پیوند با هستی

یاد: بارانی که نمی‌ایستد. آفریده‌یی که تدفین نمی‌شود

دوست داشتن: در پرده‌ٔ عشق، گامی فراتر از عشق…

حسّ: آینه‌یی برابر درد، رنج، غم، نشاط، ایثار، سایه، سکوت، یاد، دوست داشتن…

آزادی: محبوب گمشده‌ٔ انسان.

                خواهر رهایی.

                فطرت و گوهر زندگی. قناری همیشه بر لب جوی با دشنه‌یی بر گلویش. کلمه‌ٔ ذبح گشته با الفباهایتجاوز شده. مقصود نیایش صباح و مسای خرد. انرژی متکاثف هستی. صید همیشه خونی و آواره و صلیب‌کِش. رؤیای بی‌شکست انسان. آوند شکوفاننده‌ٔ درخت آفرینش جهان…

تاریخ: چراغ کشف جاپای زمان. آینه‌ٔ طبیعت و انسان. یادگار صداها و نشانه‌ها. دیرینه‌تر از دیروز و فراتر از افق فردا. مقصود آفرینش. محو حریم‌ها و بن‌بست‌ها. فروریختن طبقات. نوازشگر رنج‌های رهایی…

چشم: مادر نگاه. پنجره‌ٔ ضمیر باطن. زبان روح. خلاصهٔ ندا و تبلور قصد. پرورنده‌ٔ رؤیا و غنابخش تخیل. خانه‌یی برای جهان و انسان…

سنگ خارا: پذیرنده‌ٔ رنج‌های ساکت. وفادارِ سرشار از ناگفته…

شعر: ردای شایسته‌ٔ مرتبت و شأن کلمه. جادوی زبان معنا. سپهرِ مینای عاطفه. گهواره، خانه، آشیانه و آسمان صور خیال. آینه‌ٔ رؤیا و آرزو. رامشگر رنج و عشق. خواهر موسیقی. تعریف حیاتی فراتر از زندگی…

قلم: سوگند خدا. تجسم‌بخش الفبا. فکر فاعل. پردازنده‌ٔ معنا. نشانه‌گذار تکاپوی بشر بر جاده‌ٔ تاریخ…

کاغذ: اقلیم بی‌ارتش و بی‌دولت و بی‌سانسور و بی‌زندان. حریم امن آزادی. گهواره‌ٔ فکر و خرد و دانش و آگاهی. خاک شکوفاننده‌ٔ بذر اندیشه و قلم. آینه‌ٔ بی‌بدیل تسلسل تاریخ. راهنمای جاپای انسان در سیر دگرگونی حیات… 

کلمه: مادر زبان گفتار و نوشتار. ترجمه‌ٔ فکر. شکل و سیمای تخیل. نفسِ حیاتی‌ِ ارتباط. دروازه‌ٔ تکثیر دانش…

گریه: های‌های نجیب دلتنگی. بغض محبت. ژاله‌های شکسته‌دلیِ عشق. شرم محجوب. باران آرام روح زیبای انسان…

موسیقی: زبان مترنّم روح هستی. صدای سخن عشق. فراز و فرود اندوه والا و نشاط بی‌پروا. خواهر شعر. زبانفراجغرافیا و فرافرهنگ جهانی…

وفا: استغنای ندای وجدان…

هجران: غنی‌تر از دوری، فراق عاشقانه، انتخاب حیاتی دیگر…

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here