پارتیزان هفده ساله صرب ،نازیها پای چوبه دار به او گفتند:

0
54

   درازای دادناسامی یارانت تو را آزاد خواهیم کرد :هرگز این کار را نخواهم کرد ، چرا که همراهان من وقتی انتقام مرگ مرا می گیرند ،خود را آشکار خواهند کرد.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here