سگ هار

0
113

احمد خاتمی :

بر گرفته از اینترنت ، سگ هار است . “

آنکس که خورَد شام ضعیفان ، سگ هار است

دزدیده ز ما نان و نمکدان ، سگ هار است

آنکس که بَرَد مال من و هموطن من

تا “ونکور” و ” لندن” و “مسکو” ، سگ هار است

آنکس که زده ضربه ی شلاق قساوت

بر کارگر و دستفروشان ، سگ هار است

آنکس که جدا کرده به رفتار بد خویش

از راه خدا ،  پیر و جوانان ، سگ هار است

آنکس که به کوه و دکل و نفت،  نشد سیر

شد تشنه ی معدن به بیابان ، سگ هار است

آنکس که به کام وطن و کشور دیگر

دزدیده ز اموال یتیمان ، سگ هار است

دارد شرف ای دوست ، سگ ما به دغلکار

دلواپسی اصلی دزدان ، سگ هار است.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here