قیام . .

0
17

قیام .  .  .

کنون به پهنه میهن نوای طوفان است

فراز بام جهان باز نام ایران است

ببین که میهن مظلوم پای در زنجیر

دوباره عرصه پیکار و رزم شیران است

ببین که  ملت ایران  دلیر و رزم آور

به جان خصم چنان آتش گدازان است

برای کندن بنیان و ریشه شیخان

به سان سیل خروشان و رود غران است

ببین که  شیخ سیه روی اهرمن آیین

چه سان ز خشم گدازان ما  هراسان  است

نمادها و تصاویر شیخ  ضد بشر

به زیر آمده با همت جوانان است

ببین زنان دلیر دختران این میهن

به شوق روز رهایی خود به میدان است

هزار سنگر و کانون شورش و پیکار

به جای جای وطن مشعل فروزان  است

قیام خلق دلیرانه و غرور انگیز

نبرد ارتش آزادی دلیران است

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here