سيدعلي روضه خوان شده رهبر!

0
66

سيدعلي روضه خوان شده رهبر!

كاش از شرم زود آب شوم
يا مثال جگر كباب شوم
چون زُهان سر به سر خراب شوم
از خجالت زنم به كوه و كمر
سيدعلي روضه خوان شده رهبر!! به شما بر نمي خورد آخر؟
اين چه ايران و اين چه ويرانيست
دولتش كه لبالب از جانيست
مرگ و اعدام مفت و مجانيست
از جهنم وطن شده بدتر
سيدعلي روضه خوان شده رهبر!! به شما بر نمي خورد آخر؟
طفل معصوم با معلم سوخت
جگرم بيشتر از آن افروخت
زندگي شد به كام بنده چو كوفت
دختركهاي سوخته! پر پر!
سيدعلي روضه خوان شده رهبر!! به شما بر نمي خورد آخر؟
شهر ازخوك گشته آكنده
خرترين فرد شد نماينده
خري آمد كه اي تنابنده!
تو اهانت نكن به بندة خر
سيدعلي روضه خوان شده رهبر!! به شما بر نمي خورد آخر؟
هي مقام معظمش خوانند
افعي است اين كه آدمش خوانند!
باز افعي به اعتراض آمد
كه چرا فحش ميدي آخه! بشر!
سيدعلي روضه خوان شده رهبر!! به شما بر نمي خورد آخر؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here