بازدید خامنه ای از مناطق زلزله زده که به جای مردم، اساسا پاسداران و آخونده وسایرمزدوران رژیم برای سخنرانی او جمع شده بودند. . .

0
76

بازدید  .  .  .

رفت آقا تا ببیند زلزله

بود اطرافش ز آدم غلغله

در حضورش امت  عمامه دار

بهر استقبال ایشان بیقرار

حوزهٔ علمیه در سر پل ذهاب

کرده گویا این زمین لرزه  خراب

امت مظلوم عمامه به سر

خانه شان  تخریب و اینک دربدر

شاید آنجا بوده پاسدارخانه ای

گشته اینک همچنان ویرانه ای

ساکنانش زخمی و بی سر پناه

نزد رهبر آمدند  آن جایگاه

جان به در برده همه از زلزله

مدح گویندش  بسان چلچله

بنگرید این  رهبر والا مقام

هست دلسوز خلایق چون امام

یکه و تنها شتابان آمده

بیخبر، شب از جماران  آمده

.   .   .

حضرت عظما   ولی دیر آمده

با دغلبازی و تزویر آمده

آمده با لشگر دور و برش

ننگ و نفرت بر نظام و رهبرش

کودکان بنوشته اند با خشم و کین

با زبانی  سهل وگویا اینچنین

ما نمیخواهیم اینجا رهبری

روضه ات اینجا ندارد مشتری

چادر اینجا هست ما را بس نیاز

می نَیَرزد روضه ات  «صد من یه غاز »

       گودرز  – ۲۹ آبان ۹۶

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here