چطوری جنگ میشه؟ همینطوری که اینجا داری می بینی!

0
34

چطوری جنگ میشه؟

همینطوری که اینجا داری می بینی!

جنگ ایران و عراق هم آخوندها همینطوری راه انداختن!

قابل توجه جوونهایی که نمی دونن جنگ ایران و عراق چطوری درست شد

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here