اینطوریه که آخوندها با مردم اینقدر قهرآمیز برخوردم میکنه!

0
36

اینطوریه که آخوندها با مردم اینقدر قهرآمیز برخوردم میکنه!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here