سرپرست شهرداری رشت به خودش نامه نوشته و خواهان استفاده از یک منزل متعلق به شهرداری شده،

سرپرست شهرداری رشت به خودش نامه نوشته و خواهان استفاده از یک منزل متعلق به شهرداری شده، سپس خودش موافقت کرده و به معاونش دستور پیگیری داده! اين طرف مرزهاى شامورتى بازى رو در نورديده.

0
45

سرپرست شهرداری رشت به خودش نامه نوشته و خواهان استفاده از یک منزل متعلق به شهرداری شده، سپس خودش موافقت کرده و به معاونش دستور پیگیری داده! اين طرف مرزهاى شامورتى بازى رو در نورديده.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here