اتفاقات اراک، خوشایند نبود! برای کی؟ برای مردم و کارگرها که خیلی مثبت بود!

اتفاقات اراک، خوشایند نبود! برای کی؟ برای مردم و کارگرها که خیلی مثبت بود!

0
32

اتفاقات اراک، خوشایند نبود!

برای کی؟ برای مردم و کارگرها که خیلی مثبت بود!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here