سمبه پر زور کارگرهای اراکی بعد از هپکو و آذرآب، نوبت ماشین سازی و واگن سازیه!

سمبه پر زور کارگرهای اراکی بعد از هپکو و آذرآب، نوبت ماشین سازی و واگن سازیه! صدای کارگرها با هیچ خیمه شب بازی‌ای خاموش نشد!

0
37

سمبه پر زور کارگرهای اراکی

بعد از هپکو و آذرآب، نوبت ماشین سازی و واگن سازیه!

صدای کارگرها با هیچ خیمه شب بازی‌ای خاموش نشد!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here