چند تن از وزرا از نبود هماهنگی بین دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ شکایت میکنند.

چند تن از وزرا از نبود هماهنگی بین دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ شکایت میکنند.

0
64

چند تن از وزرا از نبود هماهنگی بین دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ شکایت میکنند.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here