200 هزار طلبه= 1130 میلیارد تومان بودجه 13000000 (13میلیون) دانش‌آموز=37هزار میلیارد تومان بودجه!

200 هزار طلبه= 1130 میلیارد تومان بودجه 13000000 (13میلیون) دانش‌آموز=37هزار میلیارد تومان بودجه!

0
45

200 هزار طلبه= 1130 میلیارد تومان بودجه

13000000 (13میلیون) دانش‌آموز=37هزار میلیارد تومان بودجه!

یعنی بودجه سرانه هر طلبه برابر با 1985 نفر دانش آموز است!

یعنی 2000 دانش آموز برابر با یک طلبه‌اند!

آپارتاید آخوندی یعنی این!!!

آقا کسی نلسون ماندلا رو اینطرفها ندیده؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here