ادبیات مقامات هنگام حرف زدن با مردم در بزرگترین دموکراسی؟! آخوندی جهان!

ادبیات مقامات هنگام حرف زدن با مردم در بزرگترین دموکراسی؟! آخوندی جهان!

0
55

ادبیات مقامات هنگام حرف زدن با مردم در بزرگترین دموکراسی؟! آخوندی جهان!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here