بحران «برجام »

0
54

بحران «برجام »

……………………….

بلای جان عظما گشته برجام

نمی داند چه خواهد شد سرانجام

مکدر  باشد و  آشفته احوال

ز «بدعهدی » استکبار بدنام

«پسابرجام » و دوران طلایی

که شیرین گشت از آن مدتی کام،

شده اسباب تشویش و مصیبت

برای حضرتش  از بام تا شام

بنالد  هر جناح و باند هر روز

ز تهدیدی که دارد لغو برجام

شده افزون دعوای جناحی

ز دست بی وفایی عمو سام

شده برجام محبوب و گرامی

بویژه در چنین دوران و ایام

برای حفظ آن از هرجناحی

ز دلواپس گرفته تا دل آرام

همه در اضطراب و در تکاپو

گهی با خواهش و گاهی به دشنام

 که  صاحب علّه ها کاری نمایند

و لابی ها نمایند زود اقدام

اروپا از چه رو ساکت نشسته

حضورش را کند درصحنه اعلام

برای رفع، یا تخفیف بحران

نمایید هرکجا تعجیل و اقدام

ولیکن  حضرت عظمای مفلوک

برون رفتش نباشد حفظ برجام

دگر  عمر نظام منحط او

رسیده آفتابش بر لب بام

 ۲۸ شهریور ۹۶ گودرز

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here