از وقتی شنیده برجام یعنی هچل! دیگه نه شام خورده نه ناهار!!!

از وقتی شنیده برجام یعنی هچل! دیگه نه شام خورده نه ناهار!!!

0
74

از وقتی شنیده برجام یعنی هچل! دیگه نه شام خورده نه ناهار!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here