آقا بفرمایین ناهار خدمت باشیم!

تیتر سمت راستو باور کنیم یا تیتر سمت چپو؟ ای دم بریده!!!

0
28

آقا بفرمایین ناهار خدمت باشیم!

یه نون و پنیری هست با هم میخوریم. بفرمایین! چرا تعارف می کنید؟ بنده منزل ناراحت میشن ها!!! سفره ما هم متعلق به شماست!

تیتر سمت راستو باور کنیم یا تیتر سمت چپو؟ ای دم بریده!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here