تماشای فوتبال

0
53

تماشای فوتبال

………………………..

دوباره  دیدن بازی فوتبال

که باشد ورزشی بسیار با حال

شده اسباب رسوایی در عالم

برای حضرت عظمای دجال

ورود  «بانوان » از دید ایشان

به ورزشگاه فوتبال یا والیبال

بلرزاند ارکان ولایت

نماید درامور شرع ، اخلال

بگیرد «جنتی » قلبش از این کار

اگر بیند زنان را شاد  وخوشحال

«حجاب برتر » اندر این اماکن

شود چون  قدر و شأن  «حوزه » پامال

زنان سوری و دیگر ممالک

به هر فرم و لباس و حال و احوال

معافند از قوانین «ولایت »

ندارد کارشان در شرع اشکال

زن ایرانی گرچه  «  بانوان » است

دغلبازانه  در فرهنگ دجال

ولی اندر نظام ملا سالار

مقام و قدر او کمتر ز مثقال

اگر پایش به ورزشگاه شود باز

شود شرع آخوندی کم کم ابطال

از این رو حافظان دین و ایمان

همه هوشیار می باشند و فعال

زنان و دختران  راهی نیایند

به سالنهای ورزش فارغ البال

.   .   .

ولیکن از برای یک اموری

بود «جایز » حضور زن به هر حال

زمان  انتخابات  آخوندی

شود زن عنصری مسئول و فعال

برای کسب رأی او صواب است

اگر آید به ورزشگاه فوتبال

نگردد  «گشت ارشاد » سد راهش

نخواهد کرد سیگنال بد ارسال

چنین است شرع و آئین ولایی

همان  جرثومهٔ ننگین اضلال

نباشد دیر آن روز رهایی

که با رزم زنان گردد لگدمال

       ۲۰ مرداد ۹۶- گودرز

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here