امنیت با چوب و چماق تامین نمی شود! سیاه بازی وزیرکشور تازه از راه رسیده!

0
55

امنیت با چوب و چماق تامین نمی شود!

سیاه بازی وزیرکشور تازه از راه رسیده!

نظام رو حوضی! سیاست رو حوضی! همه‌اش رو حوضی!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here