فاشيسم كه شاخ و دم نداره!

تفكر فيلتری و مغزهايي كه مادرزاد فيلتر بدنيا اومدن فرضا تلگرامو فيلتر كردی، بعدش چی؟ همة شبكه‌های اجتماعی و كل اينترنتو چی؟

0
36

تفكر فيلتری و مغزهايي كه مادرزاد فيلتر بدنيا اومدن

فرضا تلگرامو فيلتر كردی، بعدش چی؟

همة شبكه‌های اجتماعی و كل اينترنتو چی؟

ماهواره رو  چی؟

اگه ميتونی تاريخو فيلتر كن!!!

زمانو متوقف كن!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here