هرچي روحاني خودشو براي سپاه لوس كرد، فايده نكرد!!!

0
39

هرچي روحاني خودشو براي سپاه لوس كرد، فايده نكرد!!!

روحاني به پاسدارها گفت بيشترين پولو توي تموم دولت‌ها ما به شما داديم. صدايي در نيومد!

گفت: ما از سپاه حمايت كامل مي كنيم. صدايي در نيومد!

گفت: توي كابينه سهم بيشترو بهتون ميديم. صدايي در نيومد!

كسي نميخواد ترانة ”راي من كو“ رو دم بگيره؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here