شيوه جديد ماستمالي كردن خبر انفجار

0
25

شيوه جديد ماستمالي كردن خبر انفجار

صداي غير متعارف در زاهدان

سركردة نيروي انتظامي گفت: روز دوم مرداد در پيگيري صدای نامتعارف در خیابان بهشتی زاهدان کاراگاهان پلیس به منطقه اعزام شده و برابر بررسی های به عمل آمده ترکیبات شیمیایی دست ساز غیر استاندارد باعث بروز این صدای نامتعارف در این خیابان شده بود.

بنابراین گزارش اين صدا!!! امنیتی نبوده و شرایط در این منطقه عادی می باشد.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here