جديدترين نوع جهاد! جهاد براي رانت!!!

0
47

جديدترين نوع جهاد! جهاد براي رانت!!!
قرارگاه موسوم به امام رضا (ع) كه زير نظر آخوند عياش و آوازه خوان قاسميانه، يا يه تلفن قاليباف، ميلياردها تومن به جيب زد!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here