شايعه سازی در باره سلامت روحانی؟!

چطو مگه؟ قراره بره استخری جايی؟

يا قراره ” اوردوز“ بشه؟ مثل يادگار!!

يا شايد هم فناوریهای جديدی وارد شده كه بايد صبركرد و ديد!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here