پاسدار احمدي مقدم كه توي نيروي انتظامي نفت فروشي بازكرده بود توي جنگ باندي بد آورد

0
140

انفصال از خدمت براي يك فرماندة ارشد وقت

اسمش پاسدار احمدي مقدمه

جرمش هم نفت‌خوري و نفت فروشيه! اما كدوم سرپاسداريه كه اين جرمو نداشته باشه؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here