عزيز جعفري مزدشو گرفت و براي يه دورة ديگه فرماندهيش ابقاء شد!

0
24

عزيز جعفري مزدشو گرفت و براي يه دورة ديگه فرماندهيش ابقاء شد!

كشتار حلب و سركوب مردم ايران، براي پاسدارها نوندوني خوبيه

گرچه كه عاقبت نداره، اگه باور نداري به سرانجام فرماندهان ارتش شاه نگاه كن!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here