آب درياچة اروميه دوباره قرمز شد

0
50

اين يعني ” كار “ درياچه از ” حد “ گذشته و وعده‌هاي روحاني در بارة نجات درياچه تبليغاتي بوده

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here