پيك شادي هفته

پيك شادي يك برنامة طنز سياسي در سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران است.پيك شادي هر هفته پنجشنبه ها ساعت 22به وقت ايران پخش ميشود. بامداد جمعه بعد از اخبار بامدادي براي هموطنان مقيم آمريكا و بعد از ظهر جمعه ساعت 15 به وقت ايران تكرار ميشود.